House names related to Lord Vishnu will be suitable for your new home.

Indians love to name their homes and even babies with the different names of Hindu God Vishnu.

House names related to Lord Vishnu

115 House Names Related to Lord Vishnu

Well, there are 1000 powerful names for Lord Vishnu but here I’ve mentioned the most suitable names for homes from which you can select one.

1. Harit
2. Kumud
3. Madhav
4. Vaishnav
5. Paresh
6. Ramanath
7. Upendra
8. Amogha
9. Achyut
10. Achintya
11. Ananta
12. Lokesh
13. Narsimha
14. Prabhav
15. Sarvesh
16. Bhuvanesh
17. Dhanvin
18. Trivikram
19. Trisatya
20. Akshaj
21. Adiraj
22. Bhaavan
23. Adidev
24. Anish
25. Purshottham
26. Ranantkrit
27. Hemang
28. Jagaddatra
29. Kaushtubh
30. Punyashlok
31. Jayavardhan
32. Samavart
33. Maheshwar

Hindu Home Names Inspired by Lord Vishnu

God Vishnu is worshipped by Hindus and also his names enhance the beauty of your house.

34. Govinda
35. Loksakshin
36. Vedesh
37. Jagannath
38. Sriniketan
39. Vedatman
40. Sudarshan
41. Madhudvish
42. Yogadatra
43. Indravaraja
44. Mukund
45. Vairochan
46. Madhusudan
47. Sahasrapad
48. Nimish
49. Niranjan
50. Madhudvish
51. Svasti
52. Srinivas
53. Ravilochan
54. Vishvarsri
55. Yagyesh
56. Vishnubh
57. Pushkaraksh
58. Narottam
59. Madhunihan
60. Harihar
61. Chakrabhrat
62. Punarvasu
63. Lakshmikant
64. Indriyatman
65. Chaktrahasta
66. Rathanga
67. Sananda
68. Shridhar
69. Tridhaman
70. Urukram
71. Vardhaman

God Vishnu’s Names for Your New Home

Indian’s love to name their homes after God and Goddesses. Let’s see God Vishnu’s different names here.

72. Vidhu
73. Srivatsa
74. Vidhart
75. Vrishantak
76. Satyashrey
77. Dhruv
78. Tarkshlakshan
79. Yajnesh
80. Jaganivasa
81. Chirjivin
82. Advait
83. Brajishnu
84. Chakrabhrat
85. Tushit
86. Urjaspati
87. Navavyuh
88. Vikshar
89. Jagatsrasta
90. Bhagvant
91. Ajitesh
92. Avyay
93. Vishvarg
94. Yagynatman
95. Balidhvasin
96. Ambrish
97. Visveshvara
98. Indranuja
99. Devesh
100. Ameyatman
101. Abhijit
102. Apaar
103. Dripta
104. Ishan
105. Hrishikesha
106. Kshiteesha
106. Manya
108. Medhavi
109. Paavana
110. Poorna
111. Punya
112. Riddha
113. Samatma
114. Shishira
115. Suruchi

Take your own time to choose the best name from the list of – House Names Related to Lord Vishnu. Also, let me know which name did you choose for your home.

Ankita