Looking for the best suitable Sanskrit names for business to your new startup?

In my current blog, I’ve come up with the list of catchy Sanskrit names for your company.

101 Sanskrit Names for Business and Startups

Choose the most suitable Sanskrit name that looks classy for your business-

1. Sumedhas

2. Advitiya

3. Edhas

4. Didrikshenya

5. Svarnim

6. Aikyam

7. Yuthika

8. Sprihniy

9. Suswadha

10. Pragunya

11. Atishayin

12. Agrani

13. Paryavapadhya

14. Tapas

15. Vyakritih

16. Sarvajit

17. Krutapunya

18. Shubhravat

19. Sanukrosha

20. Prasphurati

21. Tejomaya

PEOPLE ALSO READ-

| Beautiful Sanskrit Words |

Short Sanskrit Names for Business

22. Sampriti

23. Vimalita

24. Akshaja

25. Bhrajaswin

26. Daivikah

27. Kuvala

28. Vajrakut

29. Tvishi

30. Suhastya

31. Guruta

32. Tejasvita

33. Hiranyam

34. Paramita

35. Nishkam

36. Sashrika

37. Mugdhakriti

38. Andrakanti

39. Arjav

40. Indrajala

Unique Sanskrit Names for Business

41. Avaraniya

42. Sugandhi

43. Choksha

44. Shamya

45. Atatishakti

46. Pavitribhu

47. Nakshatravrisht

48. Patalam

49. Kunda

50. Pragalbhata

51. Nabhas

52. Pujaka

53. Hirak

54. Jeevanam

Sanskrit Name for Startup Company

55. Kshemya

56. Shatkona

57. Deeptam

58. Samubhdedah

59. Shuddhasuvarnam

60. Nirmalya

61. Mitrayu

62. Manoharam

63. Manahputa

64. Vajramani

65. Vivikta

66. Dhyota

67. Mouktika

68. Surarham

69. Dheeshana

70. Arunya

71. Ratnamukhya

72. Roupyam

73. Rugmam

74. Dhrushtatva

75. Nrumna

76. Tavas

77. Bhrajatumat

Sanskrit Names for Startup

78. Dheemant

79. Suruchira

80. Manasvin

81. Sumanaska

82. Chakshushya

83. Charvi

84. Vajrasaramaya

85. Sudhabhruti

86. Ramaniya

87.Shwetarochis

88. Rashmivat

89. Ashanigravan

90. Hrudaya

91. Viprush

92. Ashutosh

93. Koushal

94. Agnistoka

95. Anantam

96. Vishwajayin

97. Lavanya

98. Shruti

99. Ananda

100. Spoorti

101. Amulya

I hope you have enjoyed reading these catchy Sanskrit words for naming businesses. Let me know which Sanskrit name you liked the most from my list.

Ankita