House Names Related to Venkateswara will be suitable for your new house.

People in India worship Hindu God Venkateswara and love to name their homes after him. You too can choose the best name for your house.

House Names Related to Venkateswara

99 House Names Related to Venkateswara

I’ve listed the best suitable names of Venkateshwara for homes.

1. Virupaksha
2. Vishvam
3. Vishnu
4. Sakshi Nilaya
5. Akshara
6. Bhavana Nivasa
7. Nandakee Nilaya
8. Akshobya
9. Yajnee
10. Savita Sadana
11. Pranava
12. Prajagara
13. Suveera Nivasa
14. Daksha
15. Chakri
16. Ananta
17. Ravilochana
18. Suruchi
19. Sharva
20. Vibhu
21. Ravi Nilaya
22. Priyakrit
23. Aparajita
24. Dhanurveda
25. Yogisha Nilaya
26. Suparna
27. Kathita
28. Adhrita Krupa
29. Krisha
30. Swadhitra
31. Anu

Balaji Names for House for Your New Home

Balaji is another name of Venkateswara. You can name your house as ‘Balaji’. Also, get more names related to Balaji here-

32. Anagha
33. Sahasrachi
34. Sarvagya
35. Paavana Nilaya
36. Kundara
37. Kumuda Krupa
38. Mahanidhi
39. Prabhu
40. Aditya Nilaya
41. Shringi
42. Jayanta Nivasa
43. Arka
44. Sulochana
45. Suvarnabindu
46. Ratna – Nabha
47. Kritagama
48. Indrakarma
49. Shubhanga
50. Durjaya
51. Sumedha
52. Dhanya Nilaya
53. Manu
54. Pavitram
55. Mangala
56. Giritashi
57. Lokanatha
58. Madhava Nilaya
59. Anekamurti
60. Hemanga
61. Deeptamurti

Best Home Names Inspired by God Venkateshwara

Before choosing a name for your house just know more names of Venkateshwara-

62. Vasudeva
63. Stavya
64. Poorayita
65. Poorna
66. Stuti
67. Vikrama
68. Suresha Nilaya
69. Vasu
70. Medhavi
71. Vedanga
72. Dhanvi Nivasa
73. Medhavi
74. Pradumna
75. Satkirti
76. Sharanam
77. Venkatesh
78. Venkataramana
79. Balaji
80. Govinda
81. Damodaran
82. Chakradara
83. Hrishikeshan
84. Janardhan
85. Jaswik
86. Madhusudan
87. Nirmal
88. Padmaraj
89. Sarvesh
90. Thirumal
91. Vedya
92. Nalshatri
93. Shrinivasa
94. Vedansh Nilaya
95. Shridhar
96. Shravan
97. Paramjyoti
98. Arshit
99. Karun

Now you can choose the pretty and meaningful name of Venkateswara for your house among these 99 names. Let me know which one you liked the most.

Ankita