1000 Names of Lord Ganesha are not very meaningful and describe the qualities and characteristics of Hindu God Ganapati.

Here I’m going to share thousand names of Lord Ganesha from Sahasranamavali.

1000 Names of Lord Ganesha

1000 Names of Lord Ganesha

Let’s see the thousand powerful names of Ganapati.

Ganeshwara
Ganakrida
Gananatha
Ganadhipa
Ekadanshtra
vakratunda
Gajavaktra
Mahodara
Lambodara
Dhumravarna
Vikata
Vighnanayaka
Sumukha
Durmukha
Buddha
Vighnaraja
Gajanana
Bhima
Pramoda
Amoda
Surananda
Madotkata
Heramba
Shambara
Shambhav
Lambakarna
Mahabala
Nandana
Alampata
Abhirav
Meghanada
Gananjaya
Vinayaka
Virupaksha
Dhirashura
Varaprada
Mahaganapati
Buddhipriya
Kshipraprasadana
Rudrapriya
Ganadhyaksha
Umaputra
Aghanashana
Kumaraguru
Ishanaputra
Mushakavahana
Siddhipriya
Siddhipati
Siddhi
Siddhivinayaka
Avighna
Tumburu
Sinhavahana
Mohinipriya
Katankata
Rajaputra
Shalaka
Sammita
Amit
Kushmanda Samasambhu
Durjaya
Dhurjaya
Jaya
Bhupati
Bhuvanapati
Bhutanam Pati
Avyaya
Vishvakartra
Vishvamukha
Vishvarupa
Nidhi
Ghrini
Kavi
Kavinamrishabha
Brahmanya
Brahmanaspati
Jyeshtharaja
Nidhipati
Nidhipriyapatipriya
HiranmayapurantahSthaya
Suryamandalamadhyaga
Karahatividhvastasindhusalila
Pushadantabhid
Umankakelikutukine
Mukti
Kulapalana
Kiriti
Kundalini
Harini
Vanamalini
Manomaya
Vaimukhyahatadaityashri
Padahatijitakshita
Sadyojataswarnamunjamekhalini
Durnimittahrit
DuhSwapnahrit
Prasahana
Guni
Nadapratishthita
Surupa
Sarvanetradhivasa
Virasanashraya
Pitambara
Khandarada
Khandendukritashekhara
Chitrnkashyamadashana
Bhalachandra
Chaturbhuja
Yogadhipa
Tarakastha
Purusha
Gajakarna
Ganadhiraja
Vijayasthira
Gajapatirdhwajini
Devadeva
Smarapranadipaka
Vayukilaka
Vipashchid Varada
Nadonnadabhinnabalahaka
Varaharadana
Mrityunjaya
Vyaghrajinambara
Ichchhashaktidhara
Devatratre
Daityavimardana
Shambhuvaktrodbhava
Shambhukopaghni
Shambhuhasyabhuv
Shambhuteja
Shivashokaharini
Gaurisukhavaha
Umangamalaja
Gauritejobhuv
Swardhunibhava
Yagyakaya
Mahanada
Girivarshmani
Shubhanana
Sarvatmani
Sarvadevatmani
Brahmamurdhani
Kakup Shruti
Brahmandakumbha
Chid Vyomabhala
Satyashiroruha
Jagajjanmalayonmeshanimesha
Agnyarkasomadrish
Girindraikarada
Dharmadharmoshtha
Samabrimhita
Graharkshadashana
Vanijihva
Vasavanasika
Kulachalansa
Somarkaghanta
Rudrashirodhara
Nadinadabhuja
Sarpangulika
Tarakanakha
Bhrumadhyasansthitakara
Brahmavidyamadotkata
Vyomanabha
Shrihridaya
Meruprishtha
Arnavodara
Kukshisthayakshagandharva RakshahKinnaramanusha
Prithvikata
Srishtilinga
Shailoravi
Dasrajanuka
Patalajangha
Munipada
Kalangushtha
Trayitana
Jyotirmandalalangula
Hridayalananishchala
Hritpadmakarnikashaliviyatkelisarovara
Sadbhaktadhyananigada
Pujavarinivarita
Pratap
Kashyapasuta
Ganapa
Vishtap
Bali
Yashasvi
Dharmika
Svojas
Prathama
Prathameshwara
Chintamanidwipa Pati
Kalpadrumavanalaya
Ratnamandapamadhyastha
Ratnasinhasanashraya
Tivrashiroddhritapada
Jwalinimaulilalita
Nandananditapithashri
Bhogadabhushitasana
Sakamadayinipitha
Sphuradugrasanashraya
Tejowatishiroratna
Satyanityawatansita
Savighnanashinipitha
Sarvashaktyambujashraya
Lipipadmasanadhara
Vahnidhamatrayashraya
Unnatprapada
Gudhagulpha
Samvritaparshinaka
Pinajangha
Shlishtajana
Sthulorave
Pronnamatkata
Nimnanabha
Sthulakuksha
Pinavaksha
Brihadbhuja
Pinaskandha
kambukantha
Lamboshtha
Lambanasika
Bhagnavamarada
Tungasavyadanta
Mahahana
Hrasvanetratraya
Shurpakarna
Nibidamastaka
Stabakakarakumbhagra
Ratnamaula
Nirankusha
Sarpaharakatisutra
Sarpayagyopavita
Sarpakotirakataka
Sarpagraiveyakangada
Sarpakakshyodarabandha
Sarparajottriyaka
Rakta
Raktambaradhara
Raktamalyavibhushana
Raktekshana
Raktakara
Raktalvoshthapallava
Shweta
Shwetambaradhara
Shwetamalyavibhushana
Shwetatapatraruchira
Shwetachamaravijita
Sarvavayavasampurnasarvalakshanalakshita
Sarvabharanashobhadhya
Sarvashobhasamanvita
Sarvamangalamangalya
Sarvakaranakarana
Sarvadaikakara
Shangirga
Bijapuri
Gadadhara
Ikshuchapadhara
Shuli
Chakrapana
Sarojabhri
Pashi
Dhritotpala
Shalimanjaribhri
Swadantabhri
kalpavallidhara
Vishvabhayadaikakara
Vashi
Akshamaladhara
Gyanamudrava
Mudgarayudha
Purnapatri

 

What are the 1000 Names of Lord Ganesha?

Let’s know about the different names of Ganesha.

Kambudhara
Vidhritalisamudgaka
Matulingadhara
Chutakalikabhri
Kutharava
Pushkarasthaswarnaghatipurnaratnabhivarshaka
Bharatisundarinatha
Vinayakaratipriya
Mahalakshmi Priyatama
Siddhalakshmimanorama
Ramarameshapurvanga
Dakshinomamaheshwara
Mahivarahavamanga
Ravikandarpapashchima
Amodapramodajanana
Sapramodapramodana
Samedhitasamriddhishri
Riddhisiddhipravartaka
Dattasaukhyasumukha
Kantikandalitashraya
Madanavatyashritanghra
Krittadaurmukhyadurmukha
Vighnasampallavopaghna
Sevonnidramadadrava
Vighnakrinnighnacharana
Dravinishakti Satkrita
Tivraprasannanayana
Jwalinipalataikadri
Mohinimohana
Bhogadayinikantimandita
Kaminikantavaktrashri
Adhishthita Vasundhara
Vasundharamadonnaddhamahashankhanidhiprabha
Namadvasumatimaulimahapadmanidhiprabha
Sarvasadgurusansevya
Shochishkeshahridashraya
Ishanamurdha
Devendrashikha
Pavananandana
Agrapratyagranaya
Divyastranam Prayogavi
Eravatadisarvashavaranavaranapriya
Vajradyastraparivara
Ganachandasamashraya
Jayajayaparivara
Vijayavijayavaha
Ajitarchitapadabja
Nityanityavatansita
Vilasinikritollasa
Shaundisaundaryamandita
Anantanantasukhada
Sumangalasumangala
Ichchhashaktigyanashaktikriyashaktiniveshita
Subhagasanshritapada
Lalitalalitashraya
Kaminikamana
Kamamalinikelilalita
Saraswatyashraya
Gaurinandana
Shriniketana
Guruguptapada
Vachasiddha
Vagishwaripati
Nalinikamuka
Vamarama
Jyeshthamanorama
Raudrimudritapadabja
Humbija
Tungashaktika
Vishvadijananatrana
Swahashakta
Sakilaka
Amritabdhikritavasa
Madaghurnitalochana
Uchchhishtagana
Uchchhishtaganesha
Gananayaka
Sarvakalikasansiddha
NityaShaiva
Digambara
Anapa
Anantadrishta
Aprameya
Ajaramaraya
Anavila
Apratiratha
Achyuta
Amrita
Akshara
Apratarkya
Akshaya
Ajayya
Anadhara
Anamaya
Amala
Amoghasiddha
Advaita
Aghora
Apramitanana
Anakara
Abdhibhumyagnibalaghna
Avyaktalakshana
Adharapitha
Adhara
Adharadheyavarjita
Akhuketana
Ashapuraka
Akhumaharadha
Ikshusagaramadhyastha
Ikshubhakshanalalasa
Ikshuchapatirekashri
Ikshuchapanishevita
Indragopasamanashri
Indranilasamadyuta
Indivaradalashyama
Indumandalanirmala
Ishmapriya
Idabhaga
Iradham
Indirapriya
Iakshvakuvighnavidhvansi
Itikartavyatepsita
Ishanamaula
Ishana
Ishanasuta
Itigh
Ishanatrayakalpanta
Ihamatravivarjita
Upendra
Udubhrinmaula
Underakabalipriya
Unnatanana
Uttunga
Udaratridashagran
Urjaswa
Ushmalamada
Uhapohadurasada
Rigyajussamasambhuta
Riddhisiddhipravartaka
Rijuchittaikasulabha
Rinatrayamochaka
Swabhaktanam Luptavighna
Suradwishanluptashakta
Vimukharchanam Luptashri
Lutavisphotanashana
Ekarapithamadhyastha
Ekapadakritasana
Ejitakhiladaityashri
Edhitakhilasanshraya
Eshwaryanidha
Eshwarya
Ehikamushmikaprada
Erammadasamonmesha
Eravatanibhanana
Karavachya
Kara
Ojaswa
Oshadhipata
Audaryanidha
Auddhatyadhurya
Aunnatyanisswana
Suranaganamankusha
Suravidwishamankusha
AhSamastavisargantapadeshu Parikirtiya
Kamandaludhara
Kalpa
Kapardi
Kalabhanana
Karmasakshi
Karmakartre
Karmakarmaphalaprada
Kadambagolakakara
Kushmandagananayaka
Karunyadeha
Kapila
Kathaka
Katisutrabhri
Kharva
Khagapriya
Khagakhantantah Stha
Khanirmala
Khalvatashringanilaya
Khatvangi
Khadurasada
Gunadhya
Gahana
Ga-Stha
Gadyapadyasudharnava
Gadyaganapriya
Garja
Gitagirvanapurvaja
Guhyachararata
Guhya
Guhyagamanirupita
Guhashaya
Guhabdhistha
Gurugamya
Gurorgura
Ghantaghargharikamali
Ghatakumbha
Ghatodara
Chanda
Chandeshwarasuhri
Chandisha
Chandavikrama
Characharapata
Chintamanicharvanalalasa
Chhanda
Chhandovapu
Chhandodurlakshya
Chhandavigraha
Jagadyona
Jagatsakshi
Jagadisha
Jaganmaya
Japa
Japapara
Japya
Jihvasinhasanaprabha
Jhalajjhalollasadyan Jhankaribhramarakula
Tankaraspharasanrava
Tankarimaninupura
ThadwayipallavantahStha Sarvamantraikasiddhida
Dindimunda
Dakinisha
Damara
Dindimapriya
Dhakkaninadamudita
Dhauka
Dhundhivinayaka

 

Thousand Names of Hindu God Ganapati

There are 1000 names of God Ganapati in Hinduism.

Tatvanam Paramaya Tatva
Tatvampadanirupita
Tarakantarasansthana
Taraka
Tarakantaka
Sthana
Sthanupriya
Sthatre
Sthavaraya Jangama
Dakshayagyapramathana
Datre
Danavamohana
Dayava
Divyavibhava
Dandabhri
Dandanayaka
Dantaprabhinnabhramala
Daityavaranadarana
Danshtralagnadwipaghata
Devarthanrigajakrita
Dhanadhanyapata
Dhanya
Dhanada
Dharanidhara
Dhyanaikaprakata
Dhyeya
Dhyana
Dhyanaparayana
Nandya
Nandipriya
Nada
Nadamadhyapratishthita
Nishkala
Nirmala
Nitya
Nityanitya
Niramaya
Parasmai Vyom
Parasmai Dham
Paramatma
Parasmai Pada
Paratpara
Pashupata
Pashupashavimochaka
Purnananda
Parananda
Puranapurushottama
Padmaprasannanayana
Pranatagyanamochaka
Pramanapratyayatita
Pranatartinivarana
Phalahasta
Phanipata
Phetkara
Phanitapriya
Banarchitanghriyugula
Balakelikutuhali
Brahma
Brahmarchitapada
Brahmachari
Brihaspata
Brihattama
Brahmapara
Brahmanya
Brahmavitpriya
Brihannadagryachitkara
Brahmandavalimekhala
Bhukshepadattalakshmika
Bharga
Bhadra
Bhayapaha
Bhagawa
Bhaktisulabha
Bhutida
Bhutibhushana
Bhavya
Bhutalaya
Bhogadatre
Bhrumadhyagochara
Mantra
Mantrapata
Mantri
Madamattamanorama
Mekhalawa
Mandagata
Matimatkamalekshana
Mahabala
Mahavirya
Mahaprana
Mahamana
Yagya
Yagyapata
Yagyagopte
Yagyaphalaprada
Yashaskara
Yogagam
Yagyika
Yajakapriya
Rasa
Rasapriya
Rasya
Ranjaka
Ravanarchita
Rakshorakshakara
Ratnagarbha
Rajyasukhaprada
Lakshya
Lakshyaprada
Lakshya
Layastha
Laddukapriya
Lanapriya
Lasyapara
Labhakrillokavishruta
Varenya
Vahnivadana
Vandya
Vedantagochara
Vikartre
Vishvatashchakshu
Vidhatre
Vishvatomukha
Vamadeva
Vishvane
Vajrivajranivarana
Vishvabandhanavishkambhadhara
Vishveshwaraprabha
Shabdabrahma
Shamaprapya
Shambhushaktiganeshwara
Shastre
Shikhagranilaya
Sharanya
Shikharishwara
Shad Ritukusumasragvi
Shadadhara
Shadaksharay
Sansaravaidya
Sarvagya
Sarvabheshajabheshaja
Srishtisthitilayakrida
Surakunjarabhedana
Sinduritamahakumbha
Sadasad Vyaktidayaka
Sakshi
Samudramathana
Swasanvedya
Swadakshina
Swatantra
Satyasankalpa
Samaganarata
Sukhi
Hansa
Hastipishachisha
Havana
Havyakavyabhuja
Havya
Hutapriya
Harsha
Hrillekhamantramadhyaga
Kshetradhipa
Kshamabhartre
Kshamaparaparayana
Kshiprakshemakara
Kshemananda
Kshonisuradruma
Dharmaprada
Arthada
Kamadatre
Saubhagyavardhana
Vidyaprada
Vibhavada
Bhuktimuktiphalaprada
Abhirupyakara
Virakshiprada
Vijayaprada
Sarvavashyakara
Garbhadoshagh
Putrapautrada
Medhada
Kirtida
Shokahari
Daurbhagyanashana
Prativadimukhastambha
Rushtachittaprasadana
Parabhicharashamana
Dukhabhanjanakaraka
Lava
Truta
Kala
Kashta
Nimesha
Tatpara
Kshana
Ghat
Muhurta
Prahara
Diva
Nakta
Aharnisha
Paksha
Masa
Ayana
Varsha
Yuga
Kalpa
Mahalala
Rasha
Tara
Titha
Yoga
Vara
Karana
Anshaka
Lagna
Horay
Kalachakra
Mera
Saptarshibh
Dhruva
Raha
Manda
Kavi
Jiva
Budha
Bhauma
Shashi
Ravi
Kala
Srishta
Sthita
Vishvasmai Sthavaraya Jangama
Bhuva
Adbha
Agni
Maruti
Vyom
Ahankrita
Prakrita
Pun
Brahman
Vishna
Shiva
Rudra
Isha
Shakta
Sadashiva
Tridashebh
Pitribh
Siddhebh

Ganapati Sahasranamam – Thousand Names of Gajanana

Sahasranamavali of Ganapati has thousand names of God Vinayaka.

Yakshebh
Rakshobh
Kinnarebh
Sadhyebh
Vidyadharebh
Bhutebh
Manushyebh
Pashubh
Khagebh
Samudrebh
Saridbh
Shailebh
Bhuta
Bhavya
Bhavodbhava
Sankhya
Patanjala
Yoga
Puranebh
Shruti
Smriti
Vedangebh
Sadachara
Mimansa
Nyayavistara
Ayurveda
Dhanurvedi
Gandharva
Kavyanataka
Vaikhanasa
Bhagavata
Satvata
Pancharatraka
Shaiva
Pashupata
Kalamukha
Bhairavashasana
Shakta
Vainayaka
Saura
Jaina
Arhata Sahita
Sat
Asat
Vyakta
Avyakta
Sachetana
Achetana
Bandha
Moksha
Sukha
Bhoga
Ayoga
Satya
Anav
Mahat
Swasti
Hum
Phat
Swadha
Swaha
Sharaushannam
Vaushannam
Vashannam
Namo
Gyana
Vigyana
Ananda
Bodha
Samvide
Shama
Yama
Eka
Ekaksharadhara
Ekaksharaparayana
Ekagradhi
Ekavira
Ekanekaswarupadhrite
Dwirupa
Dwibhuja
Dvyaksha
Dwirada
Dwiparakshaka
Dwaimatura
Dwivadana
Dwandwatita
Dvyatiga
Tridham
Trikara
Tretatrivargaphaladayaka
Trigunatma
Trilokada
Trishaktisha
Trilochana
Chaturbaha
Chaturdanta
Chaturatma
Chaturmukha
Chaturvidhopayamaya
Chaturvarnashramashraya
Chaturvidhavachovrittiparivrittipravartaka
Chaturthipujanaprita
Chaturthitithisambhava
Panchaksharatma
Panchatma
Panchasya

Lord Ganesha’s 1000 Names in English

Get the list of Ganesha’s names in English.

Panchakrityakrite
Panchadhara
Panchavarna
Panchaksharaparayana
Panchatala
Panchakara
Panchapranavabhavita
Panchabrahmamayasphurta
Panchawaranavarita
Panchabhakshyapriya
Panchabana
Panchashivatmaka
Shatkonapitha
Shatchakradham
Shadgranthibhedaka
Shaddhwadhwantavidhvansi
Shadangulamahahrada
Shanmukha
Shanmukhabhratre
Shatshaktipariwarita
Shadvairiwargavidhvansi
Shadurmimayabhanjana
Shattarkadura
Shatkarmanirata
Shadrasashraya
Saptapatalacharana
Saptadwiporumandala
Saptaswarlokamukuta
Saptasaptiwaraprada
Saptangarajyasukhada
Saptarshiganamandita
Saptachhandonidha
Saptahotre
Saptaswarashraya
Saptabdhikelikasara
Saptamatrinishevita
Saptachhando Modamada
Saptachhandomakhaprabha
Ashtamurtidhyeyamurta
Ashtaprakritikarana
Ashtangayogaphalabhu
Ashtapatrambujasana
Ashtashaktisamriddhashri
Ashtaishwaryapradayaka
Ashtapithopapithashri
Ashtamatrisamavrita
Ashtabhairavasevya
Ashtavasuvandya
Ashtamurtibhrite
Ashtachakrasphuranmurta
Ashtadravyahavih Priya
Navanagasanadhyasi
Navanidhyanushasita
Navadwarapuradhara
Navadharaniketana
Navanarayanastutya
Navadurga Nishevita
Navanathamahanatha
Navanagavibhushana
Navaratnavichitranga
Navashaktishirodhrita
Dashatmaka
Dashabhuja
Dashadikpativandita
Dashadhyaya
Dashaprana
Dashendriyaniyamaka
Dashaksharamahamantra
Dashashavyapivigraha
Ekadashadibhirudraih Stuta
Ekadashakshara
Dwadashoddandadordanda
Dwadashantaniketana
Trayodashabhidabhinnavishvedevadhidaivata
Chaturdashendravarada
Chaturdashamanuprabha
Chaturdashadividyadhya
Chaturdashajagatprabha
Samapanchadasha
Panchadashishitanshunirmala
Shodashadharanilaya
Shodashaswaramatrika
Shodashanta Padavasa
Shodashendukalatmaka
Kalayaisaptadasha
Saptadasha
Saptadashakshara
Ashtadashadwipa Pati
Ashtadashapuranakrite
Ashtadashaushadhisrishta
Ashtadashavidhismrita
Ashtadashalipivyashtisamashtigyanakovida
Ekavinshaya Pun
Ekavinshatyangulipallava
Chaturvinshatitatvatma
Panchavinshakhyapurusha
Saptavinshatitareshaa
Saptavinshati Yogakrite
Dwatrinshadbhairavadhisha
Chatustrinshanmahahrada
Shat Trinshattattvasambhuta
Ashtatrinshakalatana
Namadekonapanchashanmarudwarganirargala
Panchashadaksharashrenya
Panchashad Rudravigraha
Panchashad Vishnushaktisha
Panchashanmatrikalaya
Dwipanchashadwapuhshrenya
Trishattyaksharasanshraya
Chatushashtyarnanirnetre
Chatuhshashtikalanidha
Chatuhshashtimahasiddhayoginivrindavandita
Ashtashashtimahatirthakshetrabhairavabhavana
Chaturnavatimantratma
Shannavatyadhikaprabha
Shatananda
Shatadhrita
Shatapatrayatekshana
Shatanika
Shatamakha
Shatadharavarayudha
Sahasrapatranilaya
Sahasraphanabhushana
Sahasrashirshne Purusha
Sahasraksha
Sahasrapadi
Sahasranama Sanstutya
Sahasrakshabalapaha
Dashasahasraphanabhritphanirajakritasana
Ashtashitisahasradyamaharshi Stotrayantrita
Lakshadhishapriyadhara
Lakshyadharamanomaya
Chaturlakshajapaprita
Chaturlakshaprakashita
Chaturashitilakshanam Jivanam Dehasansthita
Kotisuryapratikasha
Kotichandranshunirmala
Shivabhavadhyushtakotivinayakadhurandhara
Saptakotimahamantramantritavayavadyut
Trayasrinshatkotisurashrenipranatapaduka
Anantanam
Anantashri
Anantanantasaukhyada

I hope now you have come to know about the thousand different names of Lord Ganesha in this blog.

Ankita